top of page

Woord van de Week 42

Updated: Oct 24, 2021

REGENACHTIG = rainy


"Het is een regenachtige dag"

2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page