top of page

Woord van de Week 50

Natuurramp = natural disaster"In Kentucky is een tornado geweest. Het is een grote natuurramp."
6 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page